farid hezghiahعکس مناسب برای مقالات

 

سوال :

عکس مناسب برای مقالات از کجا تهیه کنیم؟

سایت های زیادی هستند از جمله :

www.freepik.com
www.freeimages.com
www.focastock.com

 

که همه تو یه مقاله توضیح داده شده.